Det bästa för Kista – Det bästa för Stockholm

Stockholm har unika värden – en god miljö med rent vatten, vackra byggnader, brett kulturutbud, väl fungerande socialt skyddsnät, pulserande nattliv, närhet till natur och skärgård… För ett modernt liberal-konservativt parti är det naturligt att dessa värden inte bara bevaras utan även utvecklas vidare. Vi önskar ert förtroende för den moderata stockholmpolitiken – för sänkt skatt, mer valfrihet, fler riktiga jobb, ett tryggare samhälle och bättre miljö. Mer information kan du få av våra företrädare.

Akalla – Bostadsområde som innefattar stor spännvidd av företag och fritidsaktiviteter. Microsoft, världsledande dataföretag för programvara och en bangolfbana med VM-status och hög internationell standard.

Akalla busstorg – är idag en otrygg plats som behöver rustas upp för att öka tryggheten.

För mer information om moderat politik för Akalla i stadsdelsnämnden, samt kontaktpersoner för medborgare och institutioner i Akalla kontakta:
Bo Sundin tel. 070-778 49 70 E-mail: bo.sundin@one.se
Kerstin Thufvesson tel. 070-359 13 54 E-mail: kerstin.thufvesson54@gmail.com

Arbetslösheten – Arbetslösheten måste fortsätta att minska och det sker genom att fler riktiga jobb skapas. Nya företag ska lockas att etablera sig i Stockholm och villkoren för småföretagare förbättras ytterligare.

Barnomsorg – ska föräldrarna få välja det som passar dem och barnen bäst. Kommunal barnomsorgspeng ger valfrihet och avskaffar köerna.

Berättarministeriet – Berättarministeriet är ett samverkansprojekt mellan ideella organisationer, näringsliv och kommun, som startades under Alliansens tid. Denna skrivarverkstad, som funnits nu i sex år, för barn och unga mellan 8 och 18 år är en viktig del för att lyfta barnens läs- och skrivarförmåga.

Betyg – ska mäta kunskaper och inte rangordna eleverna. Senast i årskurs 4 ska alla elever få betyg för att kunna sätta in extra insatser, när det behövs.

Bostäder – behöver alla stockholmare. Det ska finnas både småhus och flerfamiljshus, hyreslägenheter, bostadsrätter och enskilt ägda bostäder. Bostadsbyggandet måste anpassas till de boendes betalningsförmåga. Vi vill bygga 140.000 nya bostäder fram till 2030, dvs ca 8000 lägenheter/år.

Bosättningarna med tiggare – Vi vill se en nollvision mot olagliga boplatser eftersom vi vill inte tillåta någon att stå över svensk lag.

Cyklar – kommer att få större plats när Ringen öppnas och innerstan befrias från genomfartstrafik. Befintliga cykelbanor ska kompletteras på trafikfarliga platser och en sammanhängande öst-väst- respektive nord-sydaxel av cykelbanor byggas.

Dalhagens IP i Husby – Här kommer det att byggas en ny fullstor Idrottshall med byggstart sommaren 2024 och en ny skola byggs i närheten.

Demenssatsning – Demenssatsning för ökad bemanning, totalt satsas under den senaste mandatperioden 250 miljoner kronor motsvarande 144 helårstjänster.

El Sistema – El Sistema, en modell för musikundervisning i socialt utsatta områden har införts. Vi vill utveckla detta till fler områden i Stockholm.

Feriejobb – Vi satsar på att öka antalet ungdomar i feriearbete under sommaren till att erbjuda detta till alla ungdomar i skolan, som då får en första kontakt med arbetslivet. Vi kommer även att erbjuda feriearbete under jullovet.

Fryshuset – Fryshuset etablerade sig i Husby 2014 och är ett bra komplement till de föreningar och verksamheter som redan finns i Husby och arbetar på plats för och med unga i Husby.

Företagande – För tillväxt i hela Sverige krävs fler företag och bättre förutsättningar för företagande och entreprenörskap med livskraftigt lokalt företagsklimat.

Gatuhandlare – Vi anser att staden på försök bör upplåta platser för torghandel i centrala Stockholm samt i ytterstadens centrum så att handeln kan ske under ordnade former.

Hemhjälp – Med vårt utökade RUT-avdrag underlättar vi vardagen för många. Många, t ex äldre, handikappade och dubbelarbetande föräldrar, skulle behöva hjälp med tvätt, strykning, städning etc. för att få mer tid till.

Hemtjänst – är betydelsefull för gamla som vill bo kvar i sitt hem när krafterna tryter. Vi vill att pensionärerna själva ska få bestämma vem som ska utföra hemtjänsten – privata företag, grannar, släkt eller kommunen. Med vårt införda RUT-avdrag underlättar vi vardagen för många. Samtidigt kan många nya arbeten skapas.

Husby – Spännande internationell bostadsmiljö med mångkulturellt affärscentrum och torghandel. Här finns ett av Stockholms modernaste badhus, Berättarministeriet och Fryshuset.

Kontaktpersoner för medborgare och institutioner i Husby är:
Bo Sundin tel. 070-778 49 70 E-mail: bo.sundin@Stockholm.se

Husby stadspark – Husby stadspark har rustats upp 2013. Parken fick nya möbler och ny förbättrad belysning, och lamporna ligger högt för att undvika skadegörelse. Nya planteringar och blommande träd, som till exempel Körsbärsträd från Tokyo, har planterats.

Jobbskatteavdrag – Jobbskatteavdraget ger minst en extra månadslön till alla löntagare. Skattelättnaden, som andel av lönen, blir störst för dig som är låg- och medelinkomsttagare. För dem som fyllt 65 år förenklas avdraget genom att skatteminskningen kopplas direkt till inkomsten. Därmed gynnas också löntagare med låga inkomster. Källa: www.jobbskatteavdrag.se

Jobbtorg Stockholm – Jobbtorgen, som varit framgångsrika, utvecklas vidare för att få ännu fler människor i arbete och egen försörjning. Vi vill modernisera jobbtorgen, yrkesmentorsprogram för nyanlända, mer gymnasial vuxenutbildning, större möjligheter att gå från arbetslöshet till eget företagande.

Idrottshall – Fullstor Idrottshall byggs i Husby på Dalhagens IP.

Infrastrukturen – behöver förbättras i Stockholm. Om Stockholm ska vara en av Europas attraktivare städer krävs en målmedveten satsning på infrastrukturen. Vi satsar på utbyggd Tunnelbana till Barkarby och har byggt Citybanan samt startar utbyggnaden av tvärbanan till Kista.

För mer information om moderat politik för Rinkeby-Kista i stadsdelsnämnden, samt kontaktpersoner för medborgare och institutioner i Kista kontakta:
Aleks Sakala tel. 070-522 43 45 E-mail: aleks.sakala@gmail.com

Kista busstorg – har blivit en otrygg plats som behöver rustas upp för att öka tryggheten, utveckla det med mer öppna ytor och handel samt omvandla till en betydligt ljusare plats.

Kollektivtrafiken – ska vara komfortabel, snabb, punktlig och tillgänglig för resenärerna. Först då blir den ett alternativ till bilen. Förbättringar bör främst göras i ytterstaden, där tvärförbindelserna ofta är dåliga, för att locka fler till kollektivtrafiken. Vi satsar på utbyggd Tunnelbana och har byggt ut Citybanan samt startar utbyggnaden av tvärbanan till Kista.

Kommunala bostäder – ska de boende få friköpa om de vill. Friköpet öppnar möjligheter för ett ökat inflytande över boende och boendekostnader. Försäljning av bostadsbolag ska ske när köpare med långsiktiga intressen finns.

Kommunikationerna – måste fungera. Som Sveriges huvudstad har Stockholm en viktig roll också för de långväga förbindelserna – flyg, sjöfart, järnväg och långväga biltrafik. Därför behövs Ringen runt innerstan för att leda bort de transporter som inte har sitt mål i stan. Järnvägsnätet behöver förbättras i Mälardalen. Bromma flygplats behövs och skall bevaras. Vi har byggt Södra länken och Norra länken. Vi har startar bygget av Förbifart Stockholm sommaren 2014 och vi har byggt Citybanan för pendeltågstrafiken genom centrala Stockholm. Tvärbanan från Alvik till Solna är byggd och byggs nu vidare till Kista.

Konstgräsplaner – Vi har byggt många nya konstgräsplaner sedan 2006. Det gör att våra ungdomar, som är aktiva inom idrotten, nu får tillgång till flera fotbollsplaner med konstgräs. På norra Järva har vi anlagt konstgräs på fotbollsplanen Husbytrean och i Akalla på grusplanen i Nystadparken. Planerna är avsedda för spontanfotboll och de är inte bokningsbara.

Kringfartsleder – se Ringen, (Västerleden) Förbifart Stockholm och Österleden.

Kunskapsskola – Alliansregering har 2006 – 2014 satsat på reformer och pengar för att Sverige ska ha en kunskapsskola med bra utbildning och duktiga lärare och rektorer.

Landstinget – se Region

Lapplisor – Parkeringsvakter. Deras uppgifter bör koncentreras till att prioritera övervakning av kollektivtrafikkörfält, handikapplatser och trafikfarliga parkeringar.

Läxhjälp – Vi vill införa läxhjälp för alla som behöver det.Lönen – ska man kunna leva på, utan bidrag. Sverige har världens näst högsta skatter för låg- och medelinkomsttagare. Vi vill fortsätta att sänka kommunal- och landstingsskattema. Genom jobbskatteavdraget har alla löntagare fått 1 till 2 extra månadslöner efter skatt sedan Alliansregeringen gjort 5 st jobbskatteavdrag 2006 – 2014.

Makten – över skola, barnomsorg m m ska ligga i de enskilda familjernas händer. God maktutövning är att våga låta människor välja själva. Dålig maktutövning är att styra människors liv av politiker som i socialistiska stater.

Moderaternas Plan – för ett starkaste Sverige:
1. Ansvar för ekonomin med minskade bidragskostnader
2. Nolltolerans mot dåliga skolor
3. Arbete och ansträngning ska alltid löna sig
4. Tillväxt i hela Sverige
5. Trygghet att lita på.

Multihall i Kista – Moderaterna vill bygga en multihall för Badminton, innebandy, basket, squash, mm, som ersätter Racketcenter, som rivs framöver. Vi vill säkerställa den omfattande barn och ungdomsverksamheten som nu bedrivs i Kista Racketcenter.

NODEN i Kista – Det nya kvarteret NOD i Kista är en byggnad där mötesplats för kreativt företagande, forskning, skapande och lärande akademi, samhälle och näringsliv knyts ihop. Det kommer att bli en viktig del i det spännande IT- och näringslivskluster som Kista utgör!

Norra länken – Klar 2015. Är en viktig del av ringen runt Stockholm.Parboendegaranti – Parboendegaranti har införts av Alliansen. Makar och sambos får så långt det är möjligt fortsätta att bo tillsammans på vård- och omsorgsboende.Parkeringsplatser – ska man inte behöva leta efter. Bilarna försvinner inte för att man gör det svårt att parkera. I stället ökar avgaserna när bilarna snurrar runt i jakten på en p-plats. Vi vill ha fler p-platser och enklare p-regler.

Pensionärer – Moderaterna föreslår höjda pensioner.

Promenadstaden – En levande stad är en blandad stad. Vi vill bygga Promenadstaden, en levande, sammankopplad stad där det är lätt för människor att bo, arbeta och umgås.

Region - Bedriver sjukvård och ansvarar för kollektivtrafiken.

Ringen – är en trafikled runt Stockholm som behövs för att avlasta innerstaden från trafik. Den ska gå i tunnel under känsliga naturområden för att värna miljön. När Ringen är byggd kommer innerstadsmiljön att förbättras och framkomligheten för kollektivtrafiken att öka. Vi har byggt Södra länken och Norra länken. Förbifart Stockholm började byggas sommaren 2014. Österleden behöver byggas för att göra ringen runt Stockholm komplett.

Seniorer – Moderaterna föreslår höjda pensioner.Sexårsverksamhet – är en pedagogisk reform. Den har skräddarsytts efter sexåringarnas behov och förutsättningar. Vi startar en tioårig grundskola 2015 där sexårsverksamheten utgör det första året.

Sjukvård – ska alla få som behöver. Patienterna ska inte behöva dö i vårdköerna, som på socialdemokraternas tid. Alla ska kunna välja läkare och sjukhus. Genom vårdval Stockholm har köerna minskat kraftigt. Det har också inneburit att 40 nya vårdcentraler har öppnats.Skolor i Järva – Moderaterna vill etablera filialer till framgångsrika skolor i Järva.

Slussen – Slussen byggs om för att säkra dricksvatten och framkomligheten för stockholmarna.Sociala insatsgrupper – Sociala insatsgrupper (skola, socialtjänst och polis) för unga i hela stadsdelsområdet kommer har vi startat 2013 och vi vill utveckla detta vidare.

Solceller – Järva blir Sveriges solcellstätaste stadsdelen med cirka 10 000 kvadratmeter solceller på våra fastigheter genom Hållbara Järva.Sommarskola – Vi öppnar sommarskola från årskurs 6 för alla som inte når resultaten.

Ett Stockholm för hoppfulla – Vi vill se modern och hållbar storstad där alla kan komma till sin rätt.

Studentlägenheter – Vi vill öka byggtakten på studentlägenheter så att fler studenter kan erbjudas lägenheter.

Tele2 Arena – Tele 2 arena för 30 000 besökare invigdes 2014.

Tiggeriet – Vi moderater kräver att krafttag görs mot tiggeriet och vi vill ha ett förbud mot organiserande av tiggeri.

Tryggheten – I Kistaområdet ska det vara tryggt, rent och med välskötta stadsmiljöer.
Tunnelbanan – Vi satsade på utbyggd tunnelbana 2013 med fyra nya tunnelbanesträckningar och det innebär den största satsningen på tunnelbanan i Stockholm sedan 70-talet, med 19 kilometer ny tunnelbana och nio nya stationer. För vår del lokalt innebär det en utbyggnad av tunnelbanan från Akalla till Barkarby station.

Turismen – ger minst 50 000 arbetstillfällen i 5 000 företag i Stockholmsregionen. Stockholm är en vacker stad och vi arbetar för att göra den ännu mer attraktiv för besökare. Vi uppmuntrar arrangemang som t ex olika idrotts- och kulturevenemang eftersom de genererar miljontals besökare till vår stad.

Utomhusbad i Järva – Bygget har startat och det planeras för invigning sommaren 2020. Badet är belägen vid Eggeby Gård.

Våldsbejakande extremism – Förebyggande arbeta ska fokusera på förebyggande åtgärder med ökad utbildningen och kunskaperna i våra skolor, förskolor och fritidsgårdar.

Ålderdomshem – Det är de äldres val av omsorgsform som ska styra utbudet!

Äldreomsorg – är oerhört betydelsefull för de gamla som behöver hjälp för att klara sig hemma eller sitt boende i servicehus eller ålderdomshem. Vi värnar de gamlas valfrihet inom äldreomsorgen. Bara för att man fyllt 65 år ska man inte bli ”omyndigförklarad”.

Österleden – Ringen runt Stockholm är vi för och den behövs snarast. Vi har byggt Södra länken och Norra länken. Förbifart Stockholms planerade byggstart sommaren 2014 blev försenad pga. osämja inom dom rödgröna men starten blev ändå av 2016.

Östlig förbindelse – Östra länken är en tänkt nord-sydlig sträckning av en ringled i Stockholm öster om Gamla stan, över eller under Saltsjön.
Bedriver sjukvård och ansvarar för kollektivtrafiken.