Vår politik i Kista

VALPROGRAM KISTA-HUSBY-AKALLA 2018-2022

kista_science_tower11

Ett Stockholm för hoppfulla

En modern och hållbar storstad där alla kan komma till sin rätt:

  • Ökade insatser för en kunskapsdriven arbetslinje, kortare vägar till jobb och lägre skatt på låga inkomster;
  • Satsningar för ökad trygghet och förbättrade stadsmiljöer i hela staden;
  • Prioritering av välfärden inom äldreomsorgen och sociala insatser;
  • Hållbart stadsbyggande;
  • Kraftiga satsningar för mer kunskap, särskilt stöd och specialpedagogik i skolan.

TRYGGHET

Trygga, rena och välskötta stadsmiljöer i hela staden
Kistaområdet ska vara en trygg och säker stadsdel att arbeta och leva i. Trygghet är mer än fler poliser på våra gator och torg. För att skapa en ökad trygghet är det brottsbekämpande och brottsförebyggande arbetet av största vikt, men också ökad trygghet i skolan och upprustning av T-banestationer är viktigt för oss moderater. Tills fler poliser är på plats ska Stockholms stad arbeta med fler ordningsvakter för att öka säkerheten och tryggheten i stadsdelarna. Moderaterna vill inrätta en trygghetsjour för att öka närvaron av ordningsvakter och arbeta med kameraövervakning av utsatta platser. Bibliotek, skolgårdar, idrotts- och simhallar ska prioriteras för att fredas från otrygghet. Moderaterna lanserar en modell för platssamverkan mellan privat och offentlig sektor – Trygg stad – mellan staden, fastighetsägare och andra aktörer för att utveckla trygga stadsdelar. Detta riktar sig framförallt till lokala centrum och handlare som inte har råd att egna säkerhetsvakter ur egen kassa.

Moderaterna vill bygga om busstorg i Kista och Akalla. Kista busstorg har blivit en otrygg plats som behöver rusta upp för att öka tryggheten. Sedan många år har det funnits planer på att bygga om Kista T-banestation inklusive busstorget. För att utveckla det med mer öppna ytor och handel samt betydligt ljusare. Akalla busstorg är idag också en otrygg plats som behöver rustas upp för att öka tryggheten. Det finns bland annat ett mycket mörkt och otryggt område en trapp ned från torget, där ingången till T-banan finns och där även busstorget är beläget.

Tiggeriet och de olagliga bosättningarna måste begränsas
Vi moderater kräver att krafttag görs mot tiggeriet och de olagliga bosättningarna med en nollvision mot olagliga boplatser och att vi inte kan tillåta någon att stå över svensk lag. EU-medborgare som vistas i Sverige mer än 3 månader ska återvända till sitt hemland. Moderaterna vill ha ett förbud mot organiserande av tiggeri.

JOBBEN

En kunskapsdriven arbetslinje
Tillväxten kommer fortsatt att drivas av företag och av entreprenörers innovations-kraft. Stockholm ska vara en attraktiv stad för företag att starta och utvecklas i, med en dynamisk arbetsmarknad där framtidens jobb kan växa fram. Stadens roll är att underlätta för företagande och skapa förutsättningar för att stad, akademi och näringsliv möts. Forskning, innovationer och entreprenörskap är avgörande för Stockholms konkurrenskraft och framtidsvillkor. Stockholms företagsklimat ska vara bäst i Sverige.
Arbetslinjen ska vara kunskapsbaserad och möjliggöra social rörlighet. Vi behöver en modernisering av jobbtorgen, yrkesmentorsprogram för nyanlända, mer gymnasial vuxenutbildning, större möjligheter att gå från arbetslöshet till eget företagande. Utöka satsning på yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom staden. Utveckla SFI och erbjuda svenskundervisning direkt vid ankomst.
Nyanlända ska få tydlig samhällsorientering och vägledning för att snabbt kunna komma i arbete och bli en del av samhället. Vägen till egen försörjning är avgörande för integrationen. Moderaterna vill initiera en integrationspakt med näringslivet och initiera ett yrkesmentorprogram för nyanlända för att underlätta etableringen på den svenska arbetsmarknaden. Ensamkommande unga som är arbetsföra ska mötas av arbetsmarknadssekreterare istället för socialsekreterare som kan hjälpa dem att snabbare komma i arbete.

Livskraftigt lokalt företagsklimat
För tillväxt i hela Sverige krävs fler företag och bättre förutsättningar för företagande och entreprenörskap. Moderaterna vill förnya och stärka politiken för företagande och för ett livskraftigt lokalt företagsklimat. Förra året inleddes arbetet med att starta moderata företagarråd i hela Sverige. Tillsammans med lokala företagare jobbar vi nu för ett bättre företagsklimat runt om i landet. Det ska vara enklare och mer lönsamt att starta och driva företag.

FÖRSKOLA OCH SKOLA

Stockholm ska vara bäst på att ge alla barn verktyg för framtiden med valfrihet och med fokus på kunskap 
Föräldrarnas rätt att fritt välja den förskola som bäst passar deras barns behov ska värnas och utvecklas. Lika villkor ska råda mellan kommunal och fristående förskola. Förskoleverksamheten innehåller arbetsmoment som inte fordrar pedagogisk kompetens. För att avlasta förskolans pedagogiska personal och samtidigt erbjuda möjliga arbetstillfällen för personer som står utanför arbetsmarknaden inrättas tjänster som måltidsvärdar. Måltidsvärdar ska utföra enklare göromål utanför förskolans pedagogiska uppdrag och på så vis underlätta för förskollärare och barnskötare att fokusera på förskolans pedagogiska arbete.

Våra skolor ska vara inriktade på att förmedla kunskap och vi vill lämna den tidigare flumskolan bakom oss. Nolltolerans mot våld, alkohol och droger i våra skolor införs och vi ska motverka mobbing och utslagning. Varje skola ska ha tydliga regler för trygghet och trivsel i skolan och det är viktigt att dessa är väl förankrade hos elever, föräldrar och personal. Målet är höjda kunskapsresultat genom att varje elev möts av höga förväntningar, en trygg och lugn skolmiljö och att alla elever får rätt stöd i tid för att nå sin fulla potential. Kunskap, bildning och stimulerande studiemiljöer ska prägla stadens grund- och gymnasieskolor.

Goda kunskaper i svenska är av avgörande betydelse för elevens kunskapsutveckling. Att stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur är en prioriterad fråga och skolbiblioteken spelar en central roll för ökad läskunnighet. Förutom böcker är skolbiblioteken en resurs med tillgång till olika medier för att stödja lärandet och undervisningen. Stockholms skolor ska ha tillgång till skolbibliotek.

Vi vill öka profileringen av Järvas skolor. Stockholm har under några år haft så kallade profilklasser, där elever kan specialisera sig. Dessa profilklasser är ett bra sätt att öka kunskaperna och att utveckla skolorna. Det är viktigt att förbättra grundskolornas samverkan med näringslivet. Samverkan med näringsliv, universitet, högskolor, föreningsliv, kulturliv och andra samhällsaktörer ska stärkas. Entreprenörskap, internationellt utbyte och ett brett utbud av språkstudier är en naturlig del av stadens utbildningsutbud.

BOSTÄDER

En modern, hållbart växande stad med innovation och tillväxt
Stockholm växer i en historisk omfattning. Inflyttningen ställer krav på en hög byggnationstakt avseende både bostäder, arbetsplatser och servicelokaler. Till 2020 ska 50 000 nya bostäder påbörjas och Moderaterna vill verka för att fler unga får sin första bostad. Tillgången till billiga bostäder för unga och studerande är därför en viktig faktor för Stockholms fortsatta tillväxt. Antalet studentbostäder i Stockholm behöver öka. Studentbostäder och små bostäder ska därför prioriteras.

Stockholm kommer i framtiden behöva växa också vertikalt snarare än horisontellt på grund av stigande efterfrågan på kontorslokaler från nya och expanderande företag, framförallt start-ups och kreativa näringar, och ännu större tryck på bostäder som drivs av befolkningstillväxt och ökade fastighetsvärden. Höga byggnader bör därför uppmuntras av staden i ”möjlighetsområden”, särskilt om de är arkitektoniskt tilltalande. Ett exempel på ett sådant fördelaktigt område är Kista.

För oss är det prioriterat att de boende i ytterstaden som vill friköpa sina bostäder ska få göra det.

OMSORG OCH TRYGGHET FÖR VÅRA ÄLDRE

Äldreomsorg
Äldreomsorgen ska hålla hög kvalitet. Mångfald och valfrihet inom äldreomsorgen garanterar rätten för de äldre att kunna känna sig trygga med att omsorgen ska uppfylla deras individuella behov och ta hänsyn till deras personliga önskemål. Det är viktigt att äldre bemöts med respekt och att de ges möjlighet att påverka sin egen livssituation och omsorg. Det egna inflytandet över insatser och valmöjligheter ska stärkas samtidigt som stadens detaljstyrning ska minska.

Moderaterna vill satsa på hemlagad mat på våra äldreboende
Vi vill uppmuntra till att fler särskilda boenden har egna kök. Lokal matlagning skapar en bättre miljö, det gör det också möjligt att utveckla arbetssätt så som att personalen lagar maten tillsammans med de äldre. Måltiden är en viktig stund på dagen och det är viktigt att maten har ett bra näringsinnehåll och att den smakar gott. Den äldre ska ha möjlighet att påverka vad som ska serveras. Det är inom äldreomsorgen viktigt ur såväl ett trivselperspektiv som ur ett omsorgsperspektiv viktig med god och nyttig mat. Vi föreslår därför en satsning på ett måltidslyft inom äldreomsorgen. Kompetensen är viktig för att äldres hälsa ska vara i centrum.

Moderaterna vill öka de disponibla inkomsterna för seniorerna med låga pensioner. Vi föreslår sänkt skatt för seniorer och att höja garantipensionen. Alliansen sänkte skatten fem gånger under åren 2007 – 2014 för seniorerna under sina åtta regeringsår.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Alla människor ska tillförsäkras integritet, självbestämmande och delaktighet oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte. Människor med funktionsnedsättning ska, så långt det är möjligt, ha samma möjligheter som alla andra att leva ett självständigt liv och ha ett arbete att gå till.

Stockholm ska vara världens mest tillgängliga huvudstad. Staden ska fortsätta sitt arbete med att avskaffa kvarstående enkelt avhjälpta hinder och öka såväl den fysiska tillgängligheten som tillgängligheten och delaktigheten i samhället i stort.

Barn och ungdomar
Det ska finnas ett rikt utbud av kultur, idrott och fritidsaktiviteter som bidrar till att utveckla barn och ungdomars fysiska och psykiska hälsa och sociala förmåga. Staden ska ha många miljöer som är stimulerande för barn och där familjer kan umgås. I samverkan med föreningslivet ska det finnas gott om lokaler och platser utomhus där barn och unga kan få stimulerande aktiviteter och upplevelser på fritiden. Staden ska tillhandahålla en god fritidsverksamhet för barn och ungdomar. I samverkan med det lokala föreningslivet och andra aktörer ska en mångfald av verksamheter för barn och unga erbjudas. Det är angeläget att i planeringen av verksamheter för barn och ungdomar ta särskild hänsyn till behoven hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Alla barn och ungdomar som vill ska, oavsett förutsättningar, ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur. Stadsdelsnämnderna ska fortsätta sitt arbete med att utöka utbudet av fritids- och kulturaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Verksamheter och föreningar som riktar sig till personer med funktionsnedsättning ska uppmuntras.

Kommunikationer
Moderaterna satsar vidare på både vägar och kollektivtrafik. Tunnelbanan kommer att förlängas från Akalla till Järfälla. Med Stockholmsöverenskommelsen kommer Förbifart Stockholm fortsätta att byggas för en bättre miljö i Kistaområdet. Tvärbanan från Alvik till Kista kommer påbörjas under nästa mandatperiod!

Idrotten
Breddidrotten är en bärande förutsättning för en god folkhälsa och ska komma fler tillgodo. Möjligheten till spontanidrott och motion är viktig i moderaternas Stockholm.

Moderaterna vill bygga en multihall i Kista för Badminton, innebandy, basket, squarce mm, som ersätter Racketcenter, som rivs framöver. Vi vill säkerställa den omfattande barn och ungdomsverksamheten som nu bedrivs i Kista Racketcenter.

Moderaterna satsar nu på ett utomhusbad i Järva och vi vill utveckla området kring badet Eggeby Gård. Badet kan kombineras med ett friluftsområde med lek och sportfält i ett levande aktivitetsområde med Caféverksamheter, restauranger, olika typer av aktiviteter som friskvård, spontanidrott, friluftsverksamheter och olika evenemang med till exempel friluftsteater och konserter i Järvaområdet. Moderaterna anser att säkerhetsarbetet och tryggheten kopplat till utomhusbadet måste prioriteras. Det är viktigt att såväl besökarna på badet som anställda känner sig trygga.